Proces pripojenia

Závisí od distribučnej oblasti a požadovaného výkonu. V prípade prípojky je potrebné urobiť pár krokov s ktorými Vám vieme pomôcť.

– projekt

– schválenie Stredoslovenskou distribučnou, a.s. (SSD)

– ohlásenie drobnej stavby na obci

– zrealizovanie stavby

– revízna správa

– zaslanie čestného prehlásenia SSD

– akceptácia od SSD

– zmluva s dodávateľom elektrickej energie (EE)

– spustenie dodávky EE

Na začiatok je potrebné určiť investora, jeho adresu, požadovaný počet fáz, výšku ističa (bežne sa dáva 3×25 A), či je požiadavka na ovládanie kúrania a bojlera, ukončenie prípojky. V prípade že bude prípojka ukončená v objekte, tak zakresliť objekt na parcelu a vyznačiť umiestnenie hlavného rozvádzača. 

Vypracovaný projekt je následne poslaný na vyjadrenie SSD.

Ohlásenie drobnej stavby sa robí na obci a závisí od starostu aké dokumenty k tomu vyžaduje. Niekedy stačí vyjadrenie SSD a zmluva o zriadení vecného bremena s vlastníkom dotknutej parcely.

K realizácii v prípade že sa kope na pozemkoch obce je potrebné rozkopávkové povolenie – zvláštne užívanie cesty.

Jednoduchý projekt bežne fakturujeme 60 € a zaslanie žiadosti na SSD 50 €. Cena realizácie podľa rozpočtu.

Pri ohlásení drobnej stavby cena závisí od toho aké vyjadrenia bude starosta potrebovať.

Ceny sú bez DPH.

K spusteniu procesu je potrebné poslať objednávku na info@eub.sk. Stačí jednou vetou.

Ak budete mať akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať.